Five Letter Words ending in U

Hello, Wordle virtuosos and Scrabble sages, and welcome to our latest list — a smorgasbord of 5-letter words ending in 'U'. As adept players, you know the thrill of dropping a well-chosen word, and how an extensive vocabulary can be your secret to victory. Today, we're highlighting a unique subset of words that could become your ace in upcoming word battles. This fascinating list of 5-letter words ending in the letter 'U' will not only bolster your game strategy but also add a novel layer to your wordplay. So, buckle up and get ready to journey into a universe of words that is sure to amplify your scores and bewilder your rivals.

Found 96 words.

 • bayou
 • adieu
 • ahuru
 • bantu
 • bappu
 • battu
 • bijou
 • bitou
 • boutu
 • boyau
 • buchu
 • bucku
 • bundu
 • bussu
 • centu
 • chiru
 • cornu
 • coyau
 • coypu
 • dictu
 • fichu
 • fogou
 • fondu
 • haiku
 • heiau
 • hinau
 • hokku
 • hukou
 • jambu
 • kanzu
 • kauru
 • kawau
 • kiasu
 • kombu
 • konbu
 • kudzu
 • laddu
 • lassu
 • mambu
 • mapau
 • mapou
 • matsu
 • miaou
 • mundu
 • muntu
 • nairu
 • nandu
 • nikau
 • noyau
 • otaku
 • padou
 • pallu
 • pareu
 • passu
 • pattu
 • pekau
 • pelau
 • pendu
 • perdu
 • phutu
 • pikau
 • pilau
 • pitsu
 • pittu
 • poilu
 • ponzu
 • poyou
 • prahu
 • purau
 • puttu
 • queyu
 • quipu
 • remou
 • rendu
 • rompu
 • sadhu
 • sajou
 • samfu
 • sensu
 • shoyu
 • snafu
 • statu
 • tansu
 • tatou
 • tendu
 • tragu
 • tuktu
 • uhuru
 • urubu
 • vendu
 • vertu
 • virtu
 • vodou
 • voulu
 • wagyu
 • wushu

Haven't found the word you're looking for? Make sure to only enter letters in known positions in the green tiles. If you know a letter exists in the word, but don't know where, put it in the yellow tiles. Click here to move all the green tiles to yellow and see if you can then find your word.


Common Prefix

Five Letter Words ending in U grouped by Common Prefix

adieu, ahurubayou, bantu, bappu, battu, bijou, bitou, boutu, boyau, buchu, bucku, ...centu, chiru, cornu, coyau, coypudictufichu, fogou, fonduhaiku, heiau, hinau, hokku, hukoujambukanzu, kauru, kawau, kiasu, kombu, konbu, kudzuladdu, lassumambu, mapau, mapou, matsu, miaou, mundu, muntunairu, nandu, nikau, noyauotakupadou, pallu, pareu, passu, pattu, pekau, pelau, pendu, perdu, phutu, ...queyu, quipuremou, rendu, rompusadhu, sajou, samfu, sensu, shoyu, snafu, statutansu, tatou, tendu, tragu, tuktuuhuru, urubuvendu, vertu, virtu, vodou, vouluwagyu, wushu2125135172741202375252ABCDFHJKLMNOPQRSTUVWPrefix02468101214161820↑ Count

Common Suffix

Five Letter Words ending in U grouped by Common Suffix

boyau, coyau, heiau, hinau, kawau, mapau, nikau, noyau, pekau, pelau, ...jambu, kombu, konbu, mambu, urububundu, fondu, laddu, mundu, nandu, pendu, perdu, rendu, tendu, vendu, ...adieu, pareusamfu, snafutragubuchu, fichu, prahu, sadhu, wushubucku, haiku, hokku, otakupallu, poilu, voulucornubayou, bijou, bitou, fogou, hukou, mapou, miaou, padou, poyou, remou, ...bappu, coypu, quipu, rompuahuru, chiru, kauru, nairu, uhurubussu, kiasu, lassu, matsu, passu, pitsu, sensu, tansubantu, battu, boutu, centu, dictu, muntu, pattu, phutu, pittu, puttu, ...queyu, shoyu, wagyukanzu, kudzu, ponzu135102215431134581433AUBUDUEUFUGUHUKULUNUOUPURUSUTUYUZUSuffix02468101214↑ Count

Most Frequent Letters

The Most Frequent Letters in the words above

17509321191720151517232927391719531333825020406080100120Count →ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZLetter